Mediácia

„Nie sme iba právni odborníci, ale aj partneri a podporovatelia svojich klientov v náročných časoch. U nás sa klient cíti vypočutý, rešpektovaný a podporený počas celého právneho procesu.“

Mediácia ako moderný spôsob riešenia sporu bez súdu prostredníctvom mediátora

Ponúkame mediáciu :

Čo môžete od mediácie očakávať?

Vždy sa oplatí mediáciu aspoň vyskúšať, výšku nákladov majú strany pod kontrolou keďže môžu mediáciu kedykoľvek ukončiť.

Aký je postup?

Kontaktujte nás – posúdime a poradíme Vám, či je mediácia pre Váš spor vhodná.

Pokiaľ sa rozhodnete pre mediáciu, oslovíme a pozveme na rokovanie druhú stranu sporu.

Všetci spoločne podpíšeme Dohodu o začatí mediácie. Táto dohoda určí základné pravidlá mediačného konania. Jej začiatkom prestáva plynúť premlčacia lehota a teda má rovnaké účinky ako podanie návrhu na súde.

Mediáciu vedie mediátor, o spore však nerozhoduje. Mediátor vytvára podmienky na komunikáciu, hľadanie vzájomne prijateľnej dohody a udržuje právny rámec procesu.

Výsledkom mediácie je písomná dohoda strán. Dohoda je záväzná a vykonateľná rovnako ako rozhodnutie súdu.

Blog

Európsky etický kódex mediátorov

Tento kódex správania stanovuje viacero zásad, ku ktorým sa jednotliví mediátori môžu zaviazať dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Môžu ho použiť mediátori vykonávajúci všetky druhy ...
Zobraziť viac →

Advokát ako podpora klienta v procese mediácie

Advokát je profesijne a eticky zaviazaný k ochrane najlepších záujmov svojho klienta a teda je jeho profesijnou povinnosťou poskytnúť úplné a presné informácie aj ohľadom mediácie ako ...
Zobraziť viac →

Cenník

80eur/hodina  (účastníci poplatok hradia rovným dielom podľa počtu účastníkov)

Mediácia je prípustná aj v prípade, ak vo veci už prebieha súdne konanie. V prípade úspešnej mediácie, ktorá vyústi do schválenia zmieru, sa už zaplatené súdne poplatky vracajú nasledovne: „Podľa § 11 ods. 7 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení:

„Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov.

Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov.

Ak správny súd zastaví konanie o správnej žalobe z dôvodu uspokojenia žalobcu, vráti sa žalobcovi 75% zo všetkých zaplatených poplatkov“.

JUDr. Silvia Šimková

Advokátka a mediátorka

Hľadáte právne služby ?

Kontaktné informácie

Návrat hore