Advokát ako podpora klienta v procese mediácie

Advokát je profesijne a eticky zaviazaný k ochrane najlepších záujmov svojho klienta a teda je jeho profesijnou povinnosťou poskytnúť úplné a presné informácie aj ohľadom mediácie ako jednej  z mnohých možných alternatív, ktorú má klient k riešeniu svojho sporu k dispozícii.

Mediácia je založená na celkom inom prístupe ako klasické súdne konanie – t.j. fakty z minulosti, práva a argumenty strán sú dôležité, ale nie je im prikladaná taká váha ako v samotnom súdnom procese, ktorý je na faktoch a právnych argumentoch založený. V mediácii je pozornosť pevne sústredená na budúce potreby a záujmy strán. Na tomto základe spoločne rozvíjajú riešenie, ktoré by mohlo byť prijateľné pre obe strany a to v rámci  formálneho procesu, ktoré riadi nezávislý mediátor.

Podľa „Príručky o mediácii pre advokátov“ vypracovanej Európskou komisiou pre efektivitu justície(CEPEJ) v spolupráci s Radou európskych advokátskych komôr (CCBE)1,

mediácia je obzvlášť vhodným riešením najmä ak :

 • Klient je zmluvne zaviazaný podstúpiť mediáciu pred zahájením súdneho konania na základe mediačnej doložky;
 • Klient vyjadruje želanie vyhnúť sa súdnemu procesu,
 • Klient si nemôže z finančných dôvodov dovoliť niesť náklady súdneho procesu;
 • Strany majú spoločné podnikateľské aktivity a vzájomný spor by mal negatívne dôsledky na ich podnikanie
 • Strany majú spoločné osobné záujmy (napr. rodinný vzťah), ktoré by mohli byť súdnym konaním poškodené
 • Súdne konanie môže vyriešiť iba časť sporu,
 • Existuje riziko, že súdne rozhodnutie nebude účinne vykonané
 • Vedenie súdneho sporu je v rozpore s ostatnými kľúčovými záujmami klienta
 • Náklady na súdne konanie sú neprimerané k benefitu možného výsledku;
 • Spor môže byť nedorozumením, ku ktorému došlo na základe chybných údajov, osobného konfliktu alebo kultúrnych odlišností
 • Pre klienta je dôležité spor vyriešiť dôverne .

Mediátor je spolu s osobami zúčastnenými na mediácií zo zákona viazaný mlčanlivosťou (ust. §5 zák.č.420/2004 Z.z. o mediácií v znení nesk. predpisov). Fakt mlčanlivosti a dôvernosti je relevantný, pokiaľ strany sporu majú eminentný záujem na zachovaní diskrétnosti či už z dôvodu premetu sporu (ktorý sa týka napr. ochrany obchodného tajomstva, know-how, výšky sporných peňažných náhrad a pod.) alebo aj osôb sporu (neželaná medializácia sporov osobnej povahy, citlivé osobné záležitosti rodinných sporov a pod.).

Jedným zo základných princípov mediácie je jej dobrovoľnosť. V praxi to znamená, že ju je možné zahájiť len na základe jasne vyjadreného súhlasu klienta, ktorý môže z mediácie kedykoľvek odstúpiť bez negatívnych dôsledkov pre ďalšie spôsoby k riešeniu svojho sporu. Dobrovoľnosť teda rovnako znamená, že klientovi zostávajú otvorené všetky ďalšie alternatívy na riešenie svojho sporu;  zo zákona má začatie mediácie a zápis o začatí do knihy mediácie pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Advokátom asistovaná mediácia je veľmi prospešná, pretože zaručuje, že každá zo strán má prístup ku kvalitnej, nezávislej právnej pomoci. Advokát môže byť do mediačného procesu zapojený tak, že klienta na mediáciu pripraví, odporučí konkrétneho mediátora, poskytne klientovi právnu radu, pomôže mu stanoviť si konkrétne ciele ktoré chce dosiahnuť, najmä však môže pomôcť klientovi s finalizovaním mediačnej dohody, ktorú bude podpisovať.

Úspešná mediácia končí dohodou sporových strán. Písomná dohoda podpísaná mediátorom je navyše právne záväzná a priamo vykonateľná zmluva, ktorá je pri splnení formálnych náležitostí rovnocenná súdnemu rozsudku.

Náklady spojené s mediáciou hradia strany priamo mediátorovi. Zmluvnú odmenu si stanovuje každý mediátor sám, napr. podľa typu sporu, náročnosti, počtu sporných strán a pod. Typická je hodinová odmena, cena sa teda odvíja od počtu hodín, ktoré sa mediáciou strávi. Tým že strany majú náklady vynaložené za urovnanie svojho sporu pod kontrolou, odpadá im bremeno neistoty z finančnej záťaže súdneho sporu.

Každý spor, ktorý nebol úspešne vyriešený v rámci mediačného konania, sa dá nakoniec riešiť súdnou cestou alebo v rozhodcovskom konaní.

Európska komisia pre efektivitu justície (CEPEJ) vo svojich dokumentoch potvrdili, že opatrenia na podporu využívania mediácie môžu uľahčovať prístup k spravodlivosti. Advokáti by teda mali, po posúdení veci z právneho ako aj ľudského hľadiska, vedieť vysvetliť klientovi výhody a nevýhody spojené s využitím rôznych alternatív riešenia sporov a tak umožniť klientovi zvoliť si ten najvhodnejší spôsob riešenia pre daný spor ako aj pre klienta ako osobu.

___________

Odkazy:

1 https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24011

Návrat hore